Pizgarriak

Zinema-filmetan eta ikus-entzunezko beste lan batzuetan inbertitzeagatiko kenketa (26/2016 Foru Legea, Nafarroako Sozietateen gaineko Zergarena, 65. Artikulua)

Informazio gehiago, hemen:  www.culturanavarra.es/es/informacion-general validacion.incentivo.audiovisual@navarra.es
Tel: 848 43 35 05 | 848 42 47 58

Hartzaileak

Espainiako produkzioak,

film zinematografikoak eta ikus-entzunezko beste lan batzuk, luzemetraiak eta laburmetraiak ekoizten dituztenak: 65.1 artikuluan arautua.
Gehiago ikusi

% ZERGAK kenkaria

Berezia: % 40 lehen milioi kenkariaren oinarrian.

Orokorra: kenkariaren oinarriaren % 35.

Kenkari berezia:
Animazio ekoizpenak; V.O. euskara; Emakumeek zuzendua; dokumentalak; Helbide berria.

KENKEN OINARRIAK

 • Ikus-entzunezko lanaren ekoizpen-kostuak kopia estandarra edo master digitala lortu arte, espezialitate eta muga jakin batzuekin.
 • Iragarki- eta sustapen-gastuak, ekoizpen-kostuen %40ko mugarekin.
 • Euskarri edo sistema batera egokitzeko, lana gordetzeko euskarriak egiteko eta kopiak lortzeko beharrezkoak eta antzokietan edo ustiapen zinematografikoan erakusteko edo, serieen kasuan, telebistan edo streaming bidezko edukia eskaintzen duten plataformetan birtransmititzeko kostuak.
 • Auditoretza-txosten bereziaren gastuak.

MUGAK ETA BALDINTZAK

Nafarroako gastuak inbertsioaren % 40ra iritsi beharko dira. (Ehunekoa txikiagoa bada, kenkari-oinarria kalkulatzeko, Nafarroako gastua zati 0,4 egingo da)

Inbertsioa aitortzea Nafarroako Gobernuko Kultura Zuzendaritza Nagusiaren konturako prozedura da.

26/2016 Sozietateen gaineko Zergaren 65.6 artikuluan ezarritakoa betetzea.

Kenkariaren gehieneko zenbatekoa: 5 milioi euro.

Kenkariaren eta gainontzeko laguntzen batura ezin izango da ekoizpen kostuaren % 50 baino handiagoa izan.
Muga hori hurrengo kasuetan igoko da:

 1. %85 film laburretarako.
 2. % 80 organo eskudunak aitortutako % 33ko edo handiagoa den ezintasun-maila duten pertsonek soilik zuzendutako produkzioetarako.
 3. %75 dokumentalak.
 4. % 80 zinema-aretoetan ustiapen komertziala izateko gai diren bi film luze baino gehiago zuzendu edo zuzendu ez dituen pertsona batek zuzendutako ekoizpenetarako, zeinen ekoizpen aurrekontua 1.500.000 eurotik gorakoa ez den.
 5. %75 emakume zuzendariek soilik egindako produkzioetarako.
 6. % 75 ekoizpen-aurrekontua 2.500.000 eurotik gorakoa ez den animazio-lanetarako.
 7. % 80 euskaraz osorik filmatutako ekoizpenetarako.
 8. % 75, foru aginduz edo dagozkien laguntzen deialdietan ezarritako irizpideen arabera, aparteko finantzaketa-laguntza behar duten balio bereziko kultura- eta arte-ekoizpenetarako.
 9. % 60 mugaz gaindiko zenbait ekoizpenetarako.
 10. %60 Iberoamerikako herrialdeekin nazioarteko koprodukzioetarako.

Services

Film zinematografikoak edo ikus-entzunezko lanak, nazionalak edo nazioartekoak, ekoizteko, haien izaera kulturala egiaztatzen duen ziurtagiria baldin badute: 65.2 artikuluan arautua.

Gehiago ikusi

% ZERGAK KENKARIA

Orokorra: Nafarroako lurraldean egindako gastuen %35.

KENKEN OINARRIAK

Nafarroako lurraldean egindako gastuak produkzioarekin zerikusi zuzena duten hauekin:

 • Sorkuntzako langileen gastuak, baldin eta zerga-egoitza Espainian edo Europako Esparru Ekonomikoko estatu kide batean badute, pertsona bakoitzeko 50.000 euroko mugarekin.
 • Industria teknikoen eta beste hornitzaile batzuen erabileratik eratorritako gastuak, garraioa, ostatua eta ekoizpenerako beharrezkoak diren mantentze-lanak.

MUGAK ETA BALDINTZAK

Kenkariaren oinarriak ezingo du gainditu ekoizpen-kostu osoaren % 80.
Kenkariaren gehienezko zenbatekoa: 5 milioi euro.

Kenkaria ez da aplikagarria zerbitzuak jasotzen dituen ekoizleak 65.1 artikuluan ezarritako kenkaria aplikatzen duenean.

Gutxienez astebeteko filmaketa barrualdean edo kanpoan Nafarroan.

Kenkariaren eta gainerako laguntzen baturak ezingo du gainditu diruz lagun daitezkeen kostuen % 50. Muga hori honako kasu hauetan igoko da:

 1. %85 film laburretarako.
 2. % 80 organo eskudunak aitortutako % 33ko edo handiagoa den ezintasun-maila duten pertsonek soilik zuzendutako produkzioetarako.
 3. %75 dokumentalak.
 4. % 80 zinema-aretoetan ustiapen komertziala izateko gai diren bi film luze baino gehiago zuzendu edo zuzendu ez dituen pertsona batek zuzendutako ekoizpenetarako, zeinen ekoizpen aurrekontua 1.500.000 eurotik gorakoa ez den.
 5. %75 emakume zuzendariek soilik egindako produkzioetarako.
 6. % 75 ekoizpen-aurrekontua 2.500.000 eurotik gorakoa ez den animazio-lanetarako.
 7. % 80 euskaraz osorik filmatutako ekoizpenetarako.
 8. % 75, foru aginduz edo dagozkien laguntzen deialdietan ezarritako irizpideen arabera, aparteko finantzaketa-laguntza behar duten balio bereziko kultura- eta arte-ekoizpenetarako.
 9. % 60 mugaz gaindiko zenbait ekoizpenetarako.
 10. %60 Iberoamerikako herrialdeekin nazioarteko koprodukzioetarako.

Zergadunak

Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren edo Sozietateen gaineko Zergaren gainekoa, film zinematografikoen eta fikziozko, animaziozko edo dokumentaziozko ikus-entzunezko lanen Espainiako produkzioen finantzaketan parte hartzen badute: 65 bis artikuluan arautua.

Gehiago ikusi

% ZERGAK KENKARIA

Finantzazioan parte hartzen duen zergadunak eskubidea izango du ekoiztetxearentzat 65.1 artikuluan aurreikusitako kenkaria kreditatzeko (ikus-entzunezko lana finantzatzeko emandako zenbatekoen zenbatekoa 1,25ez bidertzearen ondoriozko gehienezkoa).

Soberakina ekoiztetxeak aplikatu ahal izango du.

MUGAK ETA BALDINTZAK

 1. Ez da aplikagarria zergapekoa ekoiztetxearekin lotuta dagoenean.
 2. Ekoizte-etxearen eta ekoizpenaren finantzaketan parte hartzen duen zergadunaren arteko finantzaketa-kontratu baten harpidetza, kenkaria sortzen den zerga-aldia amaitu baino lehen.
 3. Kolaboratzaileek ezin dituzte eskuratu jabetza intelektual edo bestelako eskubiderik ekoizpenaren emaitzei dagokienez.
 4. Ekoizleak ez du 65.1 artikuluan aurreikusitako kenkariak aplikatzeko eskubiderik izango. finantzatzaileak kendutako zenbateko osoa bat badator.

Inbertsioa bi fasetan onartzeko prozedura

Nafarroako Gobernuko Kultura Sailak egiten duen inbertsioa onartzeko beste prozedura bat ezarri da, maiatzaren 7ko 69/2021 Foru Aginduaren arabera.

InformazioaTramitazioa

01.

Kenkariaren betekizunak eta baldintzak betetzeari buruzko txostena aldez aurretik eskatzea.

HELBURUA

Zergadunak, eskaera aurkezten den unetik, sortutako kenkaria bere aitorpen-likidazioan erregistratu dezakeela.

BEHARREZKO DOKUMENTAZIOA

Aurretiazko txostena eskatzea ondorengo baliozkotzea eskatu aurreko edozein unetan egin daiteke.

Ez da beharrezkoa aurretiazko txostena eskatzea ebatzita egotea ondorengo baliozkotzea eskatzen den unean.

Koprodukzioen kasuan, gainera, eskaera egiten duen nafar koproduktorearen aurrekontu sinplifikatua (aurkezpen erlaitzak eta ekoizpen kostua).

 • Aurretiazko txostena eskatzea.
 • Proiektuaren oinarrizko datuak.
 • Proiektuaren azalpen-txostena.
 • Bere kasuan % 40ko kenketaren aitorpen arduratsua.
 • Naziotasun-ziurtagiriaren eta izaera kulturalaren ziurtagiriaren aitorpen arduratsua.
 • % 50etik gorako laguntza-intentsitatearen muga aplikatzeko baldintzak betetzen direlako aitorpen arduratsua, hala badagokio.
 • Proiektuaren gastuen aurrekontua.

TXOSTENA EGITEA

Eskaera aurkezten denetik 3 hilabeteko gehienezko epean.

Kultura Zuzendaritza Nagusiak zehaztuko du proiektuak kenkaria aplikatzeko eskubidea izateko baldintzak betetzen dituen eta %35eko edo %40ko kenkaria aplikatzea komeni den zehaztuko du.

02.

Egindako inbertsioaren justifikazioa eta ezarritako baldintzak betetzea.

HELBURUA

Egindako inbertsioaren baliozkotzea eta kenkari-oinarria zehaztea.

BEHARREZKO DOKUMENTAZIOA

 • Ondorengo baliozkotze-eskaera nahitaez izapidetu behar da ikus-entzunezko proiekturako nazionalitate-ziurtagiria eskatzen denetik sei hilabeteko epean.
  Ez da beharrezkoa aurretiazko txostenaren eskaera ebatzita egotea ondorengo baliozkotzea eskatzen den unean.
  • Baliozkotze txostenaren eskaera.
  • Ikus-entzunezko lanaren kostuaren aitorpena.
  Koprodukzioen kasuan, gainera, kostu sinplifikatuaren aitorpena (aurkezpen-fitxak eta ekoizpen-kostua), eskaera egiten duen Nafarroako koproduktorearena.
  • Ikuskaritza-txosten berezia filmaren edo seriearen kostua berrikusteko eta egiaztatzeko.
  • Naziotasun-ziurtagiria.
  • Izaera kulturalaren ziurtagiria.
  • Ekoizpenaren hasiera eta amaiera dataren komunikazioa.
  • Nafarroako Filmotekako artxiboak emandako ikus-entzunezko lanaren kopia entregatu izanaren egiaztagiria.
  • Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Legearen 65.6 artikuluan ezarritako betebeharrak betetzen dituela egiaztatzen duen agiria.
  • Interes ekonomikoko elkarteko kideen zerga-araubideari buruzko erantzukizunpeko adierazpena, hala badagokio.
  • Koprodukzioen kasuan: Koprodukzioko azken kontratua, koproduktore guztiek notario aurrean sinatua. Bertan berariaz jaso beharko dira bere gain hartutako exekuzio-ehunekoak eta titulartasunekoak.

TXOSTENA EGITEA

Kekaria justifikatzen duen dokumentazioa aurkezten denetik 6 hilabeteko gehienezko epean.

Kultura Zuzendaritza Nagusiak finkatuko du kenkari-oinarriaren zenbatekoa inbertsioa kontuan hartuta ekoiztetxearena, Nafarroako lurraldean egindako gastuak eta jasotako laguntzak.

Kenkariaren oinarriaren osaera

GASTUAK

 • Kopia estandarra edo master digitala lortu arte ekoizpenaren kostua, espezialitate eta muga jakin batzuekin.
 • Sustapen eta publizitate gastuak (produkzio kostua %40ko muga).
 • Auditoretza-txosten bereziaren gastua.
 • Laguntzara egokitzearen kostua.*
 • Obra gordetzeko eta kopiak lortzeko euskarriak egiteko gastua.*

Filmaketaren hasiera dataren aurreko 24 hilabeteen eta errodajearen amaiera dataren ondorengo 24 hilabeteen artean egindako gastu guztiak.

* Beharrezkoa antzokietan erakusteko edo ustiapen zinematografikorako, edo, serieen kasuan, telebistan edo streaming edukia eskaintzen duten plataformetan birtransmisiorako.

EZ dira kenkariaren oinarrian:
Finantza-gastuak eta zeharkako zergak.

Filmatu baino 24 hilabete lehenago eta filmatu eta 24 hilabete geroago egindako gastu guztiak.

 • Espezialitateak

 • Mugak

 • Ekoizle exekutiboaren ordainsaria (kontratu zehatzarekin + xede korporatiboaren produkzio exekutiboa + partaidetza eraginkorra).
 • Ezin du muga hauetako handiena gainditu
 • Gastu orokorren zenbatekoa.
 • Produkzio kostuaren ehuneko 10era arte. Gastu orokorren kargura honako hauek izango dira:
  Kenkariaren xede den lanerako lan-kontratu zehatzik ez duten langileen gastuak.
  Ekoiztetxearen egoitzan gertatzen diren hornidura-gastuak eta hori ez da filmaketari zuzenean lotuta dagoen tokia.
  Ostalaritza, ostalaritza, bidaietako gastuak eta bidaiak, telefonoa eta internet, filmazio garaitik kanpo ekoitzitakoak.
 • Horniketei dagozkien gastuak (ura, argia, gasa, garbiketa).
 • Filmaketa-aldiaren barruan, filmazioarekin zuzenean lotuta dauden lokal edo instalazioetan ekoiztua.
 • Amortizazioaren kostua (ekoiztetxearen jabetzako material teknikoa).
 • Obra egiteko erabilera-denborari dagokiona
 • Ostalaritza, hotela, bidaia, joan-etorria, telefonia eta ikus-entzunezko Interneteko zerbitzuak.
 • Ekoizpen epearen barruan.

Gastua Nafarroan

Nafarroatik egiten diren zerbitzuak, ematen dituenak zerga-egoitza Nafarroako lurraldean duenean.

Nafarroako lurraldean erabilitako eta zerga-egoitza Nafarroan duten pertsonei edo entitateei egindako ondasunak eskuratzeari dagozkion gastuak.

Ibilgetu material edo ukiezinetik eratorritako amortizazio-gastuak, horien benetako erabilera Nafarroaren lurraldean gertatzen denean eta entrega egiten duenak zerga-egoitza lurralde horretan duenean.

Jarraian zehazten diren gastuak ere Nafarroan egindakotzat hartuko dira:

 • Lan-erregimenean dauden langileen soldatak ordaintzetik eratorritako gastuak, obrak edo zerbitzuak Nafarroan ematen direnean.
 • Ur, gas edo elektrizitate hornikuntzatik eratorritako gastuak, Nafarroako lurraldetik eroslearen eskura jartzen direnean, kontagailua edo konexioa dagoen tokia horrela ulertuta.
 • Aseguruen ordainketetatik eratorritako gastuak, arriskuaren edo konpromisoaren kokalekua Nafarroaren lurraldean gertatzen denean.
 • Ondasun higiezinen lagapen edo errentamenduarekin lotutako gastuak, ondasun horiek Nafarroako lurraldean daudenean.
 • Hotel eta jatetxe gastuak, zerbitzua Nafarroako lurraldean kokatutako establezimenduetan ematen denean. Ostalaritza-enpresek emandako zerbitzuak izan ezik.